G'ESY School Website Logo

จีอีซี่ สอนกราฟิกตัวต่อตัว เป็นเร็วใช้ได้จริง

ขั้นตอนสู่ “กราฟิกดีไซน์เนอร์” (Graphic Designer)

ขั้นตอนสู่ “กราฟิกดีไซน์เนอร์” (Graphic Designer)

แนะแนวทางการเริ่มต้นเป็น “กราฟิกดีไซน์เนอร์” กราฟิกดีไซน์เนอร์ นักออกแบบกราฟิก หรือนักออกแบบเรขศิลป์ คือ นักเล่าเรื่องด้วยภาพ นำข้อมูลต่างๆ มาสื่อสาร ผ่านการผสมผสานระหว่าง รูปภาพ ตัวหนังสือ และกราฟิก ให้สั้นกระชับ เข้าใจง่าย น่าดึงดูด...
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Process)

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Process)

Graphic Design คือ ?? กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ ที่ใช้ความรู้ศิลปะร่วมกับหลักการออกแบบ และเทคโนโลยี เพื่อผลิตงานชิ้นเยี่ยม ซึ่งงานนั้นสามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายไปยังผู้รับสารได้เข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ + ความรู้ทางศิลปะ + ความรู้ทางเทคโนโลยี = Graphic Design...
ส่วนที่ 2 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก (Graphic Design Foundations)

ส่วนที่ 2 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก (Graphic Design Foundations)

Graphic Design คือ ?? กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ ที่ใช้ความรู้ศิลปะร่วมกับหลักการออกแบบ และเทคโนโลยี เพื่อผลิตงานชิ้นเยี่ยม ซึ่งงานนั้นสามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายไปยังผู้รับสารได้เข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ + ความรู้ทางศิลปะ + ความรู้ทางเทคโนโลยี = Graphic Design...
ส่วนที่ 1 หลักการออกแบบศิลปะ (Principles of Design)

ส่วนที่ 1 หลักการออกแบบศิลปะ (Principles of Design)

Graphic Design คือ ?? กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ ที่ใช้ความรู้ศิลปะร่วมกับหลักการออกแบบ และเทคโนโลยี เพื่อผลิตงานชิ้นเยี่ยม ซึ่งงานนั้นสามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายไปยังผู้รับสารได้เข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ + ความรู้ทางศิลปะ + ความรู้ทางเทคโนโลยี = Graphic Design...